BK Bocholt-WestStundenplan 2017/18 Untis 2018
D-46399, Schwanenstr. 19-211. und 2. Halbjahr18.4.2018 14:33


10BAMUAMMAMOBAUBAM
BAOBKU1BKU2BKMBKOEHU
EHMEHOEIUEIMEIOFRU
FRMFROHOUHOMHOOHWU/M
HWOIMU1IMU2IMM1IMM2IMO1
IMO2ITUITMITOKFUKFM
KFOKMUKMMKMOMAUMAM
MAOMTRUMTRMMTROTPUTPM
TPOTSMTSOTXUVKUVKM
VKOZMUZMM1ZMM2ZMO1ZMO2
JKHJKHWJKMJBOZ2JBOZ3JBOZ4
JBOZ5PERJ1AVJInFö1InFö2InFö3
BF1HWBF2HWBF1MBF2MKPFUKPFO
SASUSASOGTAUGTAMGTAOITAU
ITAMITAOFOSEUFOSEOFOSMUFOSMO
FSL11/1FSL11/2FSL12/1FSL12/2FSL13/1FSL13/2
ET1ET3IT4MT1MT2MT3
MT4KMK1KMK2FÖ_UKFW
UntisStundenplansoftware